Möjlighet till avbetalningsplan

Skatteverket har hittills beviljat anstånd med inbetalning av skatt och moms för omkring 51 000 företag under pandemin. Totalt handlar det om ca 54,2 miljarder kronor, varav ca 24,1 miljarder kronor redan har betalats tillbaka. Det sammanlagda nettoanståndsbeloppet uppgår till ca 30,1 miljarder kronor.

Möjligheten att bevilja så kallade tillfälliga anstånd återinfördes den 30 mars 2020. Syftet var att dämpa tillfälliga likviditetsproblem för i grunden sunda och livskraftiga företag.

Ett stort antal tillfälliga anstånd väntas upphöra under våren 2022, med början i månadsskiftet mars–april 2022.

I promemorian som Finansdepartementet nu remitterar föreslås det att det ska införas en möjlighet att förlänga anståndstiden med ytterligare som längst 15 månader och att en avbetalningsplan då ska löpa samtidigt. Därmed kan företagen få ytterligare tid att återfå en mer normal lönsamhet innan de skatter och avgifter som anstånden avser ska vara helt betalda.

Regeringen avser att återkomma till riksdagen med ett förslag under 2021. Förslaget föreslås träda i kraft den 7 mars 2022.

Läs mer på www.regeringen.se